sâmbătă, 4 octombrie 2014

Canon de rugaciune catre Sfantul Sfintit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei, glasul al 4-lea:

Bunătate învăţându-te şi îmbărbătându-te întru toate, cu bună cunoştinţă, ca un sfinţitor cuvios îmbrăcându-te, ai scos din vasul alegerii cele negrăite; şi credinţa păzind, stadiul întocmai ai săvârşit, Sfinţite Mucenice Ierotei, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.
 
Condacul Sfântului Sfinţit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei
Glasul 8
Apărătoare Doamnă...

Pe tine, ierarhul Atenei, te lăudăm, ca unii care ne-am învăţat prin tine cele minunate şi negrăite; că te-ai arătat cu­vântător de cântare de Dumnezeu primit. Roagă-te, dar, Preafericite Părinte Ierotei, să ne curăţim de toate greşelile, ca să strigăm: bucură-te, părinte, de Dumnezeu înţelepţite.

Condacul Sfântului Sfinţit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei
Glasul 4
Cel Ce Te-ai Înălţat pe Cruce...

Ca un stâlp neclătinat, Sfinte Ierarhe Iero­tei, nu te-ai temut de îngrozirile vrăjmaşilor, ci ai surpat teme­iul înşelăciunii, întărindu-te ca pe o piatră cinstită, părinte. Pentru acesta, ca pe un birui­tor, Stăpânul te încununează cu dreapta cea Dumnezeiască şi În­cepătoare de viaţă; pe care roagă-L pentru noi toţi.

Cântarea 1, glasul al 8-lea.
Irmosul:

Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea Egiptului scăpând, israeliteanul striga: Mântuitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ierotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe învăţătorul Tainelor, care s-a răpit până la cer, pe Dum­nezeiescul Pavel, pe vânătorul lumii având dascăl, te-ai făcut ucenic privirii celei de sus.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ierotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Limba Apostolului Pavel cea mişcată de Duhul, grăind arătat Tainele lui Dumnezeu, aceea te-a cu­prins pe tine, fericite şi te-a făcut grăitor de Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Rănindu-te cu dragostea cea duhovnicească şi cu cuvinte Dumnezeieşti, vorbind cu Stă­pânul tuturor, ai pus spre tine cuvintele cele sfinţite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiind Locaş de Dumnezeu Îm­podobit al Luminii Celei Veşnice, Fecioară Preacurată, spală-mă, Stă­până şi pe mine cel spurcat şi întinat de toate păcatele.


Cântarea a 3-a. Irmos: Doamne, Cel Ce ai făcut cele...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ierotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe un sfinţit vorbitor, care grăieşti Sfintele Scripturi şi ca pe unul ce pro­povăduieşti cuvântul dreptei credinţe, adunându-ne, toţi te cinstim cu bucurie şi te lău­dăm, Sfinte Preafericite Ierotei.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ierotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu putere, cu plecăciune şi cu dragoste Dumnezeiască, întinzându-te către Făcătorul de bine al tuturor, ţi-ai luminat gândul cu Razele cele de acolo şi sufletul ţi l-ai strălucit, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Purtător de numele sfinţirii te-ai numit şi te-ai arătat pri­nos cinstit Dumnezeiesc sfinţit Atotţiitorului şi Făcătorului veacurilor şi ai împodobit Bise­rica cea Cerească, de Dumnezeu gânditorule.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce a întins cerul şi Care ţine ocolul pământului, cuprinzându-Se Trupeşte în braţele tale, cu toată Firea Dumnezeirii, te-a arătat Preacurată pe tine Întărire tuturor credincioşilor.

Irmosul:

Doamne, Cel Ce ai făcut cele de deasupra Crugu­lui Ceresc şi ai zidit Biserica, întăreşte-mă întru dragostea Ta, că Tu eşti Marginea doririlor şi credincioşilor Întărire, Unule, Iubitorule de oameni.


Cântarea a 4-a.
Irmosul:

Tu eşti Tăria mea Doamne, Tu şi Puterea mea, Tu Dumnezeul meu, Tu Bucuria mea; Cel Ce n-ai lăsat Sânurile Părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cu Proorocul Avacum, strig către Tine: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ierotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu graiuri de ritori Dum­nezeieşti, ai luminat cetele credincoşilor, Fericite Ierotei şi ai veselit sfinţită adunarea Apos­tolilor; şi fiind întru uimire Dumnezeiască, ai cântat: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ierotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu totul te-ai făcut sfinţit lui Dumnezeu, în tot chipul, feri­cite, fiind cuprins cu sfinţitele cuvinte, cele grăitoare de Dumnezeu către Dânsul, de Dumnezeu primite, arătătorule de cele sfinte; de aceea, cei de faţă înţelepţeşte te socotesc şi ca înţelept vorbitor de Dumnezeu şi ca scriitor de laude Dum­nezeieşti.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Acum văzând, părinte, cele Dumnezeieşti, mai arătat decât toate semnele şi umbrele cele trecute, preafinţite, cu soco­tinţele cele preaadevărate ale vederii de Dumnezeu, roagă-te să se mântuiască cei ce cântă cu credinţă: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tu ai născut pe Dumnezeu Cel Neîncăput, încăpându-L în pântecele tău, Preacurată; ca Una ce eşti Curată şi Împodobită cu strălucirile nevinovăţiei, pururea Fecioară. Pentru aceea, te binevestim cu adevărat Născătoare de Dumnezeu şi cinstim cu credinţă naşterea ta.


Cântarea a 5-a.
Irmosul:

Pentru ce m-ai lepădat de la faţa Ta, Cel Ce eşti Lumină Neapusă şi m-a acoperit întunericul cel străin, pe mine ticălosul? Ci, mă întoarce şi la Lumina Poruncilor Tale îndreptează căile mele, rogu-mă.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ierotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind dimpreună cu aduna­rea Apostolilor, cu ei ai sosit, Dumnezeiescule, la Dumneze­iasca adormire a Preasfintei Curatei Maici a lui Dumnezeu, care ne-a născut nouă Trupeşte pe Dătătorul de viaţă.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ierotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înţelegând, fericite, Minunile cele mai presus de fire ca un bătrân mai presus de fire, le-ai arătat tuturor, celor ce primesc cu credinţă, luminare; celor ce doresc să priceapă cuvântările tale despre Dumnezeu, cele adunate la un loc, fericite preaalesule.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu Razele cele preafericite ale Luminii Celei mai presus de fire luminându-te, pe mulţi ai biruit cu adeverirea Dumneze­ieştilor dovediri şi cu curăţia învăţându-te cele Dumnezeieşti, cu învăţătură preaîndelungată şi cu privirea cea preaînţelepţeşte ai arătat cele Dumnezeieşti.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fără ispită de bărbat, Fecioară, ai zămislit pe Cu­vântul Cel Necuprins cu firea Dumnezeiască şi Care S-a Întru­pat pentru noi oamenii şi s-a închipuit din sângiuirile tale cele Fecioreşti, mai presus de cuvânt şi de Legea firii.


Cântarea a 6-a. Irmos: Curăţeşte-mă, Mântuitorule...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ierotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu învăţătură cuvioasă lui Dumnezeu, învăţându-te Dumnezeiasca cunoştinţă, ne-ai lăsat nouă, părinte, cuvintele tale ca a doua Scriptură, pen­tru cunoştinţa celor sfinte; lu­minând cu adevărat sufletele noastre.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ierotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fericit te-ai făcut cu ade­vărat, iubitorule de Dumnezeu, cu suflet curat iubind Frumuse­ţea Cea cu adevărat Fericită şi Singură Dorită a Mântuitorului, Sfinte Ierarhe Ierotei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu socotinţe curate, uitându-te către Fulgerele cele de în­ţeles ale Dumnezeieştilor Strălu­ciri, te-ai arătat părtaş Luminii acelora şi Strălucirii, fericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, pe tine te slăvim; că ai Născut în chip de negrăit cu adevărat, pe Adevăratul Dum­nezeu, Care S-a unit cu Trup, după Ipostas, Preasfântă Maică Fecioară.

Irmosul:

Curăţeşte-mă Mântuito­rule, că multe sunt fărădelegile mele şi mă ridică din adâncul răutăţilor, rogu-mă. Căci către Tine am strigat şi mă auzi, Dumnezeul mân­tuirii mele.


CONDAC, glasul al 8-lea. Podobie: Apărătoare Doamnă...

Pe tine, ierarhul Atenei, te lăudăm, ca unii care ne-am învăţat prin tine cele minunate şi negrăite; că te-ai arătat cu­vântător de cântare de Dumnezeu primit. Roagă-te, dar, Preafericite Părinte Ierotei, să ne curăţim de toate greşelile, ca să strigăm: bucură-te, părinte, de Dumnezeu înţelepţite.


CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat pe Cruce...

Ca un stâlp neclătinat, Sfinte Ierarhe Iero­tei, nu te-ai temut de îngrozirile vrăjmaşilor, ci ai surpat teme­iul înşelăciunii, întărindu-te ca pe o piatră cinstită, părinte. Pentru acesta, ca pe un birui­tor, Stăpânul te încununează cu dreapta cea Dumnezeiască şi În­cepătoare de viaţă; pe care roagă-L pentru noi toţi.


Cântarea a 7-a.
Irmosul:

De pogorârea lui Dum­nezeu, focul s-a ruşinat în Babilon oarecând; pentru aceasta tinerii în cuptor, cu bucuros picior, ca într-o grădină verde, săltând au cântat: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ierotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sârguindu-te cu viaţă curată a vedea Sfintele Sfinţilor, feri­cite, îndeplinirea Dumnezeies­cului gând înţelepţeşte ai câşti­gat-o şi cântând, strigai: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ierotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sunetul cuvintelor tale şi fru­museţea vorbei scrierilor tale veselesc pe cei ce cu dragoste le cinstesc şi îndeamnă către lau­dă, învăţându-i a cânta: Bine­cuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh (a Preasfintei Treimi).

Teologhisit-ai o Dumnezeire în Trei Feţe şi Lăudată în Trei Ipostasuri, gânditorule de Dumnezeu, şi cântând, strigai: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Afară de legile firii ai născut Fecioară Maică pe Stăpânul tuturor celor văzute şi celor de gând, Preacurată; pe Care, lăudându-L, cu un glas cântăm: Bine­cuvântat eşti, Dumnezeul pă­rinţilor noştri.


Cântarea a 8-a. Irmos: De şapte ori tiranul...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ierotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lucrarea Sfântului Duh Cea Atotputernică, sălăşluindu-se în preacuratul tău suflet, te-a arătat propovă­duitor de Dumnezeu primit; cel ce măreşti pe Răscumpărătorul, lăudând cu sfinţită cuviinţă şi cu credinţă cântând: preoţi lăudaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.


Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ierotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cercare de dreaptă cre­dinţă, cercetând Tainele cele ne­grăite ale rânduielii lui Hristos, de faţă le-ai arătat; slujindu-te cu grai înalt şi cu alcătuirea cea dulce a cuvintelor tale, cântai neîncetat: preoţi lăudaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Darul cel preaîndestulat te-a umplut pe tine, cu însuflarea Dumnezeiască şi de teologie; pentru aceea, ca un râu ai iz­vorât dogmele, veselind inimile Apostolilor cu care împreună acum cânţi: preoţi binecuvân­taţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiindu-mi omorât sufletul de greşeli şi chinuit cu muşcătura cea veninată, Ceea ce ai născut mai presus de fire, Neispitită de nuntă, pe Dumnezeu, Cel Ce poate să învieze toate, înviază-mă şi pe mine, care cânt: preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii!

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne în­chinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Tiranul haldeilor a ars ne­buneşte, de şapte ori, cuptorul pentru cinstitorii de Dumnezeu şi văzându-i pe aceştia cu Putere mai bună mântuiţi, Făcătorului şi Mântuitorului a cântat: tineri binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.


Cântarea a 9-a. Irmos: Spăimântatu-s-a de aceasta...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ierotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unul care te-ai făcut iu­bitor al Înţelepciunii Ce­lei mai presus de înţelepciune, acum ai luat de la Dânsa cu bucurie cununa darurilor cea frumoasă şi fiind dănţuitor în ceruri împrejurul Ziditorului tuturor, roagă-te să ne mântuim de primejdii, cei ce te lăudăm pe tine, Sfinte Sfinţite Mucenice Ierotei.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ierotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sălăşluitu-te-ai în Dumnezeieştile Curţi cele de sus şi lo­cuind în Locaşurile cele veşnice, acum prăznuieşti împreună cu Oştile îngereşti şi cu cetele Apos­tolilor; cu aceştia petreci cu bucurie şi te veseleşti, cerând împreună cu ei Dumnezeiască pace, celor ce cu credinţă te cinstesc pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Luând adevărate răsplătiri pentru socotinţele ce ai avut pe pământ, înălţându-te către Dumnezeu cu dorinţa cea de-a pururea, acum roagă-te neînce­tat, Sfinte Părinte Ierotei, să se dă­ruiască iertare nouă, celor ce cu credinţă săvârşim pomeni­rea ta cea purtătoare de lumină şi preasfinţită.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca o Maică a Ziditorului tuturor, roagă cu îndrăzneala ta de Maică pe Fiul tău să mân­tuiască de apăsarea tirănească pe cei robiţi în orice chip, să înceteze asupririle celor răi şi să dea linişte şi mântuire celor ce te laudă pe tine.

Irmosul:
Spăimântatu-s-a de aceas­ta cerul şi marginile pământului s-au minunat. Că Dumnezeu S-a arătat oamenilor Trupeşte şi pântecele tău s-a făcut mai Desfătat decât cerurile! Pentru aceea, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, începătoriile Cetelor îngereşti şi omeneşti, te mărim.


SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Strălucind cu bunătăţile cele duhovniceşti, te-ai făcut de un cuget cu învăţăturile Aposto­lilor, Preafericite Ierarhe Ierotei, părintele nostru. Căci, din Dumnezeiască hotărâre, ai împodobit scaunul, hrănindu-ţi trupul cu desăvârşită înfrânare. Pentru aceasta şi cre­dinţa, cu scumpătate propovăduind-o, ai păzit-o neclintită până la sfârşit, împreună vorbitorule cu îngerii; roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruias­că iertare de greşeli celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta.


SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisire Dumnezeu...

Toată lumea ai adăpat-o, Părinte Ierotei, ca şi cu nişte ape, cu învăţăturile dogmelor dreptei credinţe; că Hristos, Izvorul vieţii, întru tine S-a odihnit, părinte cuvioase; roagă-L, dar, ca unul care ai îndrăzneală de sus, să ne dăruiască nouă mare milă.


SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisire Dumnezeu...

Nu s-a despărţit de Dumneze­iasca Fire, Trup făcându-Se în pântecele tău, ci, Întrupându-Se, a rămas Dumnezeu, Însuşi Domnul, Cel Care după naştere ca şi mai înainte de naştere, Te-a păzit Maică Fecioară fără prihană. Pe Acela neînce­tat roagă-L să dăruiască nouă mare milă.


SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisire Dumnezeu...

Mieluşeaua Cuvântului cea Neîntinată, Fecioara, Maica cea Nestricată, văzând spânzurat pe Cruce pe Cel Ce a odrăslit dintr-însa fără dureri, tânguindu-se, ca o Maică striga: vai mie, Fiul meu! Cum pătimeşti, vrând să izbăveşti pe om de pa­timile cele de ocară!

sâmbătă, 27 septembrie 2014

Canon de rugaciune catre Sfantul Cuvios Hariton Marturisitorul

Troparul Sfântului Cuvios Hariton Mărturisitorul, glasul al 8-lea:

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Hariton, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Adâncul Mării Roşii...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu arma Crucii cea purtătoare de viaţă înotând în adâncul mării celei pătimitoare, pe vicleanul Faraon cel înţelegător, cu Dumnezeiasca Putere l-ai înecat, fericite.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din pruncie Domnului fiind făgăduit, înaintea divanului păgânesc, fericite, cu Dumnezeiască înţelepciune pe Hristos L-ai propovăduit; şi ca Moise ai surpat trufiile celor împotrivă luptători.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Egiptul înşelăciunii părăsind, Cuvioase Hariton şi locuitor pustiului făcându-te, curat ai vorbit cu Cel Curat şi ai primit moştenirea cea cerească.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fără de sămânţă cu voinţa Tatălui de la Dumnezeiescul Duh, pe Fiul lui Dumnezeu ai zămislit şi cu Trup L-ai născut, pe Cel din Tatăl fără de mamă şi pentru noi din tine fără tată.

Catavasie:

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maice; şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine Biserica Ta...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Se veseleşte de tine duhovniceşte turma cea cuvântătoare a ucenicilor tăi, cuvioase, împărtăşindu-se de lumina ta.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Gândul cel trupesc, ca pe un pricinuitor al vrăjmăşiei împotriva lui Dumnezeu l-ai supus Duhului vieţii, Cuvioase Hariton.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Surpat-ai ca David, cu toată arma Duhului, puterea cea înţelegătoare a lui Goliat cel de altă seminţie, Cuvioase Hariton.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Numai tu Singură te-ai făcut celor de pe pământ Pricinuitoare a bunătăţilor celor mai presus de fire. Pentru aceasta grăim către tine: Bucură-te, Maica lui Dumnezeu.

Catavasie:

Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, izvorul cel viu şi îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i întru Dumnezeiască mărirea ta, cununilor măririi învrednicindu-i.

Cântarea a 4-a. Irmos: Pentru dragostea chipului...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin ostenelile înfrânării omorând dezmierdările cele ce te chinuiau, după cuviinţă ai fost îmbrăcat cu omorâre purtătoare de viaţă, mai înainte de sfârşitul tău, Sfinte Hariton.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Grijile lumeşti cele ce sugrumă roadă sufletului, cu înţeleaptă purtare de grijă ca pe nişte spini le-ai ars, Fericite Hariton.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Încununatu-te-au pe tine darurile, cu mucenicească cunună a Împărăţiei lui Hristos, Sfinte Hariton! Căci ai stins beţia înşelăciunii, fericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Naşterea ta de negrăit s-a arătat, Născătoare de Dumnezeu, Singură Curată şi Binecuvântată. Pentru aceasta căzând către tine, grăim: Bucură-te!

Catavasie:

Sfatul cel neurmat şi Dumnezeiesc al Întrupării Tale, celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum avându-l în minte, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Cântarea a 5-a. Irmos: Tu, Doamne, Lumina mea...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu, cuvioase, cu adevărat te-ai arătat neîntinată oglindă a Luminii Strălucirii Celei de sus, Preafericite Hariton.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu, cuvioase, cu îndoite daruri străluceşti. Căci cu rănile chinurilor şi cu durerile sihăstriei te-ai luminat în dreapta credinţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tu, cuvioase, din pruncie căutând înţelepciunea cea Dumnezeiască, te-ai arătat doctor al sufletelor, Preafericite Hariton.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine Armă Nebiruită asupra vrăjmaşilor te punem înainte; pe tine Ancoră şi Nădejde a mântuirii noastre te avem, Mireasă a lui Dumnezeu.

Catavasie:

Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut pe Fiul Cel fără de ani, Cel Ce dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu pe nisip, ci pe Hristos temei punând, ai zidit, părinte, deasupra, fapta bună cea mai cinstită decât aurul şi te-ai făcut locaş al Preasfintei Treimi.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Organ al răutăţii se cunoaşte a fi şarpele. Dar, fiind biruit de faptele tale cele bune, de Dumnezeu purtătorule Sfinte Hariton, dreapta Pronie răsplăteşte celor nedrepţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nimic nu te-a despărţit pe tine de dragostea lui Hristos, nici trupul cel chinuit, nici hotărârea morţii cea îngrozitoare, ca pe unul ce te desfătai în lauda lui Dumnezeu, preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

O, Minune mai nouă decât toate minunile! Că Fecioara fără ispită bărbătească, zămislind în pântece pe Cel Ce cuprinde toate, Nestrâmtorat L-a încăput.

Catavasie:

Înţelepţii de Dumnezeu, care faceţi acest praznic Dumnezeiesc şi cu totul cinstit, al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce s-a născut dintr-însa.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Pe Întărirea Cea Neclintită...

Pe nevoitorul dreptei credinţe şi pe râvnitorul adevărului astăzi toţi credincioşii cu cântări şi cu laude să-l mărim: pe Sfântul Hariton păstorul şi dascălul şi luminătorul cel preacuvios al lumii. Căci se roagă Domnului pentru noi toţi.

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii lui Avraam oarecând...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Asemănându-te tinerilor lui Avraam celor din cuptor, cu râvna dreptei credinţe ai călcat dogma păgânească, de Dumnezeu purtătorule, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul meu şi Domnul.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine cel ce erai în arsurile ispitelor ca într-un cuptor, Dumnezeiescul Dar, cel Dătător de rouă, din cer te-a cercetat, cuvioase, cel ce cântai: Binecuvântat eşti, Dumnezeul meu şi Domnul.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca unul ce erai rănit de Dumnezeiasca dragoste a Preasfintei Treimi, Aceleia i-ai zidit locaşuri întocmai la număr, care duhovniceşte cânta: Binecuvântat eşti în Biserica Măririi Tale, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Sfinţit Locaş Dumnezeiesc al Celui Preaînalt, căci prin tine s-a dat bucuria celor ce cântă: Binecuvântată eşti tu între femei, Preacurată Stăpână.

Catavasie:

N-au slujit, făpturii înţelepţii lui Dumnezeu, fără numai Făcătorului; ci, groaza focului bărbăteşte călcând-o, se bucurau cântând: Prealăudate, Dumnezeul părinţilor şi Doamne, bine eşti cuvântat!

Cântarea a 8-a. Irmos: Mâinile întinzându-şi Daniel...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind ars la piept fără de dreptate, Preacuvioase Părinte Hariton, ai ars înşelăciunea, iar tu nears ai rămas, prin lucrarea Dumnezeiescului Duh şi ai îndemnat spre dreapta credinţă pe popoare să cânte: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dezbrăcându-te de omul cel vechi, cu adevărat te-ai îmbrăcat în Hristos şi cu rănile muceniceşti ai biruit pe ţiitorul întunericului, cu veselie cântând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Făcându-te cu adevărat ucenic Sfântului Pavel, ai urmat urmele lui, Cuvioase Hariton şi te-ai arătat îndreptător călugărilor, făcându-te îndemnător faptei bune, tuturor celor ce cântă: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară Preacurată, numai tu în toate neamurile, te-ai arătat Maică lui Dumnezeu. Tu te-ai făcut Locaş Dumnezeirii, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, rămânând Nearsă de Focul Luminii Celei Neapropiate. Pentru aceasta toţi pe tine te bine cuvântăm, Marie, a lui Dumnezeu Mireasă.

Catavasie:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe tinerii cei binecredincioşi, în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum plinită, pe toată lumea ridică să-Ţi cânte Ţie: pe Domnul, lucrurile, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Hristos Piatra Cea Netăiată...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nici mormântul cel pricinuitor de uitare n-a putut să acopere faptele tale cele bune, Cuvioase Hariton. Căci pomenirea ta cea veşnică a strălucit ca soarele; pe care după vrednicie o mărim.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Săvârşind duhovniceşte pomenirea cea de peste ani, să râvnim prin fapte bune purtătorului de Dumnezeu, Sfântului Hariton şi cu dânsul să cântăm: pe tine te mărim, întreit Sfinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh (a Preasfintei Treimi).

Toţi credincioşii să ne închinăm Unimii Dumnezeieştii Fiinţe şi Treimii Feţelor, în Ipostasuri Neamestecate, Celei întocmai Puternice şi întocmai Cinstite; pe Care binecinstind-O, O mărim.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te şi te veseleşte, Mireasa Marelui Împărat, Ceea ce limpede priveşti la Frumuseţea Mirelui tău, care străluceşte mai mult decât aurul şi mai mult decât lumina soarelui.

Catavasie:

Tot neamul pământesc să salte cu duhul, fiind luminat; şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu şi să strige: Bucură-te, preafericită Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne îmtâmpină...

Cu cuvinte ai împodobit Biserica lui Hristos, cu fapte ai cinstit pe cea după chipul lui Dumnezeu, Fericite Hariton. Căci înţelepciunea cea din tine a strălucit în lume, strălucind prin credinţă darurile tămăduirilor. Pentru aceasta cu dragoste prăznuim sfântă pomenirea ta.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne îmtâmpină...

Fecioară Preacurată, Ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cel mai presus de fiinţă, împreună cu cuvioşii roagă-L, neîncetat, iertare de greşeli şi îndreptare vieţii, mai înainte de sfârşit, să ne dea nouă, celor ce cu credinţă şi cu dragoste, după datorie, te lăudăm pe tine, Ceea ce Singură eşti Prealăudată.