duminică, 21 iunie 2015

Acatistul Sfantului Mucenic Iulian din Tarsul Ciliciei

Troparul Sfântului Mucenic Iulian din Tarsul Ciliciei, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Iulian, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul 1
Glasul proorocului străbate veacurile: ,,Trecut-am prin foc şi prin apă şi ne-ai scos la odihnă”; dumnezeieştile cuvinte zugrăvesc icoana pătimirii tale şi ne întăresc în nădejde pe noi, cei ce aducem Ziditorului prin tine jertfa cântării: Aliluia!

Icosul 1
Sămânţa dreptei credinţe a încolţit în inima ta, căci stropind-o cu roua înţelepciunii şi încălzind-o cu căldura dragostei pentru Hristos, ţi-ai înălţat privirea minţii spre bunătăţile cele cereşti; primeşte şi de la noi, nevrednicii, aceste stâlpări smerite de cuvinte şi trimite-ne adierile Duhului, spre a ne aminti de cele cereşti:
   Bucură-te, sălaş scump al miresmei dumnezeieşti;
   Bucură-te, cort însufleţit al Adevărului;
   Bucură-te, petrecere întru ostenelile duhovniceşti;
   Bucură-te, carte a insuflărilor dumnezeieşti;
   Bucură-te, pom mult roditor al înţelepciunii;
   Bucură-te, următor al căii rugăciunii;
   Bucură-te, păstrare a comorii credinţei;
   Bucură-te, jertfă bineplăcută Ziditorului;
   Bucură-te, oglindă a frumuseţilor cereşti;
   Bucură-te, intrare în cămara cerească;
   Bucură-te, lucrător al poruncilor dumnezeieşti;
   Bucură-te, mărturie bineprimită a credinţei;
   Bucură-te, Sfinte Mucenice Iulian, mult pătimitorule!

Condacul al 2-lea
În vremea prigonirilor pentru credinţă, nu te-ai lepădat de Ziditorul şi Binefăcătorul tău, ci stând înaintea guvernatorului Marchian cu îndrăzneală, în cămara inimii ai întâmpinat pe Hristos cu cântarea: Aliluia!

Icosul al 2-lea
Paharul durerilor ai băut şi uneori desfătările mesei idoleşti ţi s-au pus înainte, spre a te lepăda de Hristos, însă ai rămas neclintit pe piatra mărturisirii, fiind întărit de Piatra Vieţii; pentru aceasta, pe temelia dreptei credinţe întăreşte-i pe cei ce cu evlavie te cinstesc pe tine aşa:
   Bucură-te, stâlp neclintit al mărturisirii;
   Bucură-te, ruşinarea celor întunecaţi de înşelăciune;
   Bucură-te, primitorul darului înţelepciunii;
   Bucură-te, adăpare din izvorul milei dumnezeieşti;
   Bucură-te, vădirea înşelăciunii idoleşti;
   Bucură-te, moştenitor al desfătării raiului;
   Bucură-te, cunună a biruinţei muceniceşti;
   Bucură-te, răbdare nezdruncinată de pătimiri;
   Bucură-te, întărirea celor cuprinşi de valurile necredinţei;
   Bucură-te, ridicarea celor neputincioşi;
   Bucură-te, trâmbiţă a vestirilor dumnezeieşti;
   Bucură-te, cunună a răbdării mântuitoare;
   Bucură-te, Sfinte Mucenice Iulian, mult pătimitorule!

Condacul al 3-lea
Prin cetăţile Ciliciei ai fost purtat un an, Sfinte, şi cu ai durerilor spini încununat, dar cu ochii minţii contemplai drumul Golgotei şi cu gândurile inimii te îndulceai de călătoria spre Izvorul frumuseţilor raiului strigând: Aliluia!

Icosul al 3-lea
Ca un diamant tare, nezdrobit de mânia închinătorilor la idoli te-ai arătat, Mucenice Iulian, şi, primind atingerea razelor Soarelui dreptăţii, mai puternic arătai strălucirea credinţei în  Hristos; primeşte şi de la noi razele cuvintelor de cinstire şi ne fă părtaşi milostivirii Stăpânului:
   Bucură-te, piatră nesfărâmată a mărturisirii;
   Bucură-te, purtător al strălucirilor Duhului;
   Bucură-te, diamant al frumuseţii muceniceşti;
   Bucură-te, comoară nepreţuită a credinţei;
   Bucură-te, îndulcire a minţilor tulburate de ispite;
   Bucură-te, ajutător al celor prigoniţi;
   Bucură-te, grabnică scăpare a celor neputincioşi;
   Bucură-te, râu al darurilor dumnezeieşti;
   Bucură-te, nume scris în cartea mucenicilor;
   Bucură-te, stârpirea gândurilor neroditoare;
   Bucură-te, odihnirea frumuseţii lui Hristos;
   Bucură-te, întăritor al nostru pe căile răbdării;
   Bucură-te, Sfinte Mucenice Iulian, mult pătimitorule!

Condacul al 4-lea
Slujitorii păgâni din cetatea Egeea au căutat să te spurce pe tine, Sfinte, silindu-te să mănânci din cele jertfite idolilor, dar ai primit de la Hristos mana Duhului şi răsplată pentru pătimirile tale, cântându-I tu cu mulţumire: Aliluia!

Icosul al 4-lea
Jertfa rugăciunilor maicii tale pentru întărirea ta în credinţă a fost bineprimită de Părintele milostivirilor, Care Şi-a deschis urechea spre a auzi cuvintele celei ce te-a născut şi a şoptit la urechile inimii tale cuvânt de mângâiere; pe Acesta fă-L milostiv spre cererile noastre cele bune şi ascultă cu îngăduinţă cuvintele aduse spre cinstirea ta:
   Bucură-te, primitorul sfatului părintesc;
   Bucură-te, făclie cinstită a Adevărului;
   Bucură-te, întărire pe piatra răbdării;
   Bucură-te, lucrător al cuvintelor dreptăţii;
   Bucură-te, mlădiţă mult roditoare a Treimii;
   Bucură-te, ascultarea cuvintelor mântuitoare;
   Bucură-te, plinirea chemării muceniceşti;
   Bucură-te, surpător al înşelăciunii idoleşti;
   Bucură-te, ruşinarea celor umbriţi de necredinţă;
   Bucură-te, pildă de întărire întru răbdare;
   Bucură-te, sprijinitorul sufletelor necăjite;
   Bucură-te, liman al celor înviforaţi de prigonire;
   Bucură-te, Sfinte Mucenice Iulian, mult pătimitorule!

Condacul al 5-lea
Luând aminte Ziditorul la râurile lacrimilor maicii tale şi la cuvintele ei spre întărirea inimii tale întru nevoinţa muceniciei, te-a acoperit pe tine cu aripile milostivirii Sale şi ţi-a stins focul chinurilor cu roua cântărilor de: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Fiind insuflată de Cel Preaînalt, ca un înger maica ta te-a întărit întru răbdare, descoperindu-ţi, în zugrăvirea cuvintelor pline de iubire, frumuseţile raiului pe care le moştenesc cei ce rabdă pe pământ chinuirile cele de scurtă vreme pentru Hristos; osteniţi fiind noi de prigonirea patimilor noastre, spre tine alergăm cu nădejde, aducându-ţi florile cântărilor de cinstire ţie, celui ce porţi pe cap cununa slavei muceniceşti:
   Bucură-te, vederea făgăduinţelor raiului;
   Bucură-te, neguţătorie înţeleaptă a mântuirii;
   Bucură-te, următor al sfatului maicii tale;
   Bucură-te, alergare la limanul muceniciei;
   Bucură-te, răbdător de chinuri pentru Hristos;
   Bucură-te întărire a celor tulburaţi de chinuiri;
   Bucură-te, alergare cu mintea la cele cereşti;
   Bucură-te, surpător al cugetelor neroditoare;
   Bucură-te, iubitor al frumuseţilor cereşti;
   Bucură-te, odihnă a inimilor întristate;
   Bucură-te, grabnic ajutător al celor prigoniţi;
   Bucură-te, urcare pe scara muceniciei;
   Bucură-te, Sfinte Mucenice Iulian, mult pătimitorule!

Condacul al 6-lea
Întunericul temniţei nu te-a despărţit de Hristos, căci prin fereastra pătimirilor vedeai pe Cel ce Se face răsplătitor tuturor durerilor noastre primite cu îndelungă răbdare, spre a-I cânta Lui cu mulţumire: Aliluia!
Icosul al 6-lea
Trei zile ai petrecut cu maica ta în temniţă în amintirea darurilor milostivirii Treimii Celei de viaţă Făcătoare şi, fiind scos la judecata pământească, priveai spre apusul veacurilor, când toţi vom sta înaintea scaunului Înfricoşătorului Judecător; pe Hristos roagă-L, Sfinte, să ne învrednicească de răspuns bun pe noi, cei ce te cinstim pe tine:
   Bucură-te, vederea judecăţilor dumnezeieşti;
   Bucură-te, îndulcire de răsplata cerească;
   Bucură-te, rugător osârdnic spre a noastră mântuire;
   Bucură-te, înfruntarea judecătorilor pământeşti;
   Bucură-te, râvnitor al celor mai înalte;
   Bucură-te, mijlocitor grabnic al celor în nevoi;
   Bucură-te, îndreptarea cârmei minţii spre cele mai bune;
   Bucură-te, păzitor al legământului iubirii dumnezeieşti;
   Bucură-te, intrare prin poarta muceniciei;
   Bucură-te, primirea judecăţii spre mântuire;
   Bucură-te, cort cinstit al înţelepciunii Duhului;
   Bucură-te, dorirea celor mai înalte ale Adevărului;
   Bucură-te, Sfinte Mucenice Iulian, mult pătimitorule!

Condacul al 7-lea
Temniţa ţi s-a făcut uşă către Împărăţia cerurilor, căci bătăile cuvintelor iubitoare ale maicii tale la uşa inimii ţi-au vestit intrarea în cămara de nuntă a Mirelui Hristos, către Care strigai cu nădejde de mântuire: Aliluia! 

Icosul al 7-lea
Nesuferind guvernatorul defăimarea zeilor păgâneşti, cu chinuri cumplite a căutat să vă abată de pe calea mărturisirii lui Hristos, dar, primind de sus acoperământul Duhului, aţi rămas neclintiţi în îndrăzneala voastră; pe noi, cei ce slujim patimilor osânditoare, cu rugăciunea ta, cinstite Mucenice Iuliane, ne adu la limanul mântuirii, ca să-ţi strigăm:
   Bucură-te, primirea cununii biruinţei;
   Bucură-te, neclătinare în lucrarea mărturisirii;
   Bucură-te, primitorul focului chinuirilor;
   Bucură-te, odihnă în iubirea lui Hristos;
   Bucură-te, înţelegerea chemării muceniceşti;
   Bucură-te, săvârşirea cu bine a mărturisirii;
   Bucură-te, ridicarea celor căzuţi în patimi cumplite;
   Bucură-te, mângâierea sufletelor întristate;
   Bucură-te, răbdare încercată în focul pătimirii;
   Bucură-te, risipirea cugetelor necurate;
   Bucură-te, îmbrăţişarea dorului cugetător al Treimii;
   Bucură-te, sălăşluire la limanurile nepătimirii;
   Bucură-te, Sfinte Mucenice Iulian, mult pătimitorule!

Condacul al 8-lea
Maica ta, stând împreună cu tine, a deschis gura sa sfinţită şi a defăimat toată înşelăciunea idolilor, iar tu, ascultând cuvintele celei ce te-a născut, te-ai aprins de dorul mărturisirii şi ai strigat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea
În mare ţi-ai aflat sfârşitul, Sfinte Iulian, cel ce ai cercetat adâncurile milostivirii dumnezeieşti, şi după trecerea prin apa şi prin focul pătimirilor ai ajuns la lărgimea desfătărilor raiului; învredniceşte-ne şi pe noi de sălăşluirea la odihna nepătimirii, ca să-ţi cântăm:
   Bucură-te, adăpare din izvorul înţelepciunii;
   Bucură-te, trecere prin marea pătimirilor;
   Bucură-te, ajungere la limanul Vieţii;
   Bucură-te, stingerea focului chinuirilor în marea rugăciunii;
   Bucură-te, petrecere întru odihna cerească;
   Bucură-te, vas cinstit al darurilor Treimii;
   Bucură-te, afundare în mormântul mării;
   Bucură-te, ieşire la limanul mântuirii;
   Bucură-te, aflarea lărgimilor raiului;
   Bucură-te, biruinţă desăvârşită asupra răutăţii;
   Bucură-te, povăţuire spre corabia rugăciunii;
   Bucură-te, înfruntarea valurilor ispitirii;
   Bucură-te, Sfinte Mucenice Iulian, mult pătimitorule!

Condacul al 9-lea
În sacul plin de nisip şi de jivine veninoase ai fost băgat, dar slobozindu-te de povara trupului omenesc, ai zburat la cer cu aripile muceniciei, cântând împreună cu îngerii: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Primit-a Ziditorul jertfa pătimirilor tale îndelungate şi ţi-a răsplătit ţie cu odihna cea veşnică în Împărăţia Sa, de care învredniceşte, Sfinte, prin rugăciunile tale, şi pe cei ce te cinstesc pe tine cu flori de gânduri culese din grădina inimii:
   Bucură-te, jertfă sfinţită în marea chinurilor;
   Bucură-te, ajungere la limanul dreptăţii;
   Bucură-te, intrare pe uşile Vieţii;
   Bucură-te, moştenitorul cămărilor cereşti;
   Bucură-te, grabnic ajutător al celor prigoniţi;
   Bucură-te, ridicarea poverii ispitelor noastre;
   Bucură-te, risipirea gândurilor întunecate;
   Bucură-te, rază povăţuitoare la cele înalte;
   Bucură-te, sălaş sfinţit al Înţelepciunii;
   Bucură-te, cetate zidită pe temelia răbdării;
   Bucură-te, înfruntarea valurilor prigonirii;
   Bucură-te, chemare în corabia mântuirii;
   Bucură-te, Sfinte Mucenice Iulian, mult pătimitorule!

Condacul al 10-lea
Comoara cea duhovnicească, Sfântul Mucenic Iulian, nu a putut fi tăinuită nici de mare, care, aducând la uscat trupul mult pătimitorului mucenic, l-a dăruit spre ajutorul celor ce înconjoară racla moaştelor sale, aducând Ziditorului tămâia cântărilor de: Aliluia!

Icosul al 10-lea
Slava mucenicilor ai moştenit pentru răbdarea ta cea tare întru necazurile prigonirii, iar acum, veselindu-te de cântările îngereşti, pleacă urechea ta şi ascultă graiurile celor din nevoi şi  suspinurile celor ce împodobesc cu laude prăznuirea ta:
   Bucură-te, nădejde a celor prigoniţi;
   Bucură-te, îndulcire a necazurilor noastre;
   Bucură-te, întâmpinare a celor osteniţi de ispite;
   Bucură-te, purtător al cununii slavei cereşti;
   Bucură-te, nimicire a vrăjmaşilor noştri nevăzuţi;
   Bucură-te, pildă neştearsă de răbdare;
   Bucură-te, pătimire sfinţitoare;
   Bucură-te, aflare a căilor mântuirii;
   Bucură-te, încununare cu slavă cerească;
   Bucură-te, linişte a celor tulburaţi;
   Bucură-te, mângâiere a inimilor deznădăjduite;
   Bucură-te, vieţuire întru lumina Treimii;
   Bucură-te, Sfinte Mucenice Iulian, mult pătimitorule!

Condacul al 11-lea
Sfântul Ierarh Ioan, Gura de Aur a Bisericii, cu alese cuvinte de cinstire a împodobit amintirea pătimirii tale, ca toţi cei ce se învrednicesc de mijlocirea ta să cânte Ziditorului cu mulţumire: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Acum petrecând în cămările îngereşti şi îndulcindu-te de vederea Celui ce Se închipuie în icoanele inimilor curăţite prin jertfa pătimirilor, găteşte masă duhovnicească celor ce îţi aduc cununa gândurilor de cinstire:
   Bucură-te, aflarea limanului mântuirii;
   Bucură-te, viţă plină de roadele dreptăţii;
   Bucură-te, vrednic plinitor al chemării dumnezeieşti;
   Bucură-te, urcarea scării nevoinţelor muceniceşti;
   Bucură-te, aflarea Soarelui dreptăţii pe cerul inimii;
   Bucură-te, primirea luminării cereşti;
   Bucură-te, moştenitor al bogăţiilor raiului;
   Bucură-te, ajutătorul celor din nevoi;
   Bucură-te, sălăşluire întru lumina bucuriei;
   Bucură-te, inimă adăpată din paharul răbdării;
   Bucură-te, păzitor al cetăţii sufletului;
   Bucură-te, odihnirea gândurilor mântuitoare;
   Bucură-te, Sfinte Mucenice Iulian, mult pătimitorule!

Condacul al 12-lea
De răbdarea ta, Sfinte, s-au minunat cetele îngereşti şi cu bucurie au înconjurat sufletul tău ce zbura la ceruri către Cel pentru Care s-a jertfit, aducându-I cântarea: Aliluia!

Icosul al 12-lea
Prin multe pătimiri ne-a arătat Domnul că se intră în Împărăţia cerurilor şi tu, Sfinte Mucenice Iulian, ai încuviinţat cuvintele nemincinoase ale gurii dumnezeieşti prin viaţa ta mult pătimitoare; noi, cei înşelaţi de dulceţile acestei lumi trecătoare, te rugăm să mijloceşti iertare de la Hristos şi întărire pe calea jertfirii prin faptele dragostei şi mărturisirii lui Hristos, ca să-ţi cântăm:
   Bucură-te, călătorie pe marea pătimirilor;
   Bucură-te, aflare a limanului ceresc;
   Bucură-te, adăpare din vasul rugăciunii neîncetate;
   Bucură-te, oglindă a cuvintelor dumnezeieşti;
   Bucură-te, stâlp sfinţit al pătimirii;
   Bucură-te, împăcare a noastră cu Dumnezeu;
   Bucură-te, uşă a iertării celor care au greşit;
   Bucură-te, întărire întru nădejdea mântuirii;
   Bucură-te, ajutător al nostru în urcuşul răbdării;
   Bucură-te, îndemnare spre faptele iubirii;
   Bucură-te, chemare întru odihna nepătimirii;
   Bucură-te, minunare a cetelor îngereşti;
   Bucură-te, Sfinte Mucenice Iulian, mult pătimitorule!

Condacul al 13-lea
O, mult pătimitorule mucenice al lui Hristos, Sfinte Iuliane, cel ce ai urmat întru totul Celui ce S-a răstignit pe Cruce, ca să ne scoată pe noi din groapa păcatelor, cu neîncetatele tale rugăciuni, luminează temniţa inimilor noastre întunecate de patimi spre vederea Soarelui mântuirii, întăreşte-ne pe calea jertfirii pentru aproapele şi în mărturisirea Adevărului, ca să fim primiţi în cămara ucenicilor lui Hristos, aducând darul cântărilor de: Aliluia!
(Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se zice:

Icosul 1
Sămânţa dreptei credinţe a încolţit în inima ta, căci stropind-o cu roua înţelepciunii şi încălzind-o cu căldura dragostei pentru Hristos, ţi-ai înălţat privirea minţii spre bunătăţile cele cereşti; primeşte şi de la noi, nevrednicii, aceste stâlpări smerite de cuvinte şi trimite-ne adierile Duhului, spre a ne aminti de cele cereşti:
   Bucură-te, sălaş scump al miresmei dumnezeieşti;
   Bucură-te, cort însufleţit al Adevărului;
   Bucură-te, petrecere întru ostenelile duhovniceşti;
   Bucură-te, carte a insuflărilor dumnezeieşti;
   Bucură-te, pom mult roditor al înţelepciunii;
   Bucură-te, următor al căii rugăciunii;
   Bucură-te, păstrare a comorii credinţei;
   Bucură-te, jertfă bineplăcută Ziditorului;
   Bucură-te, oglindă a frumuseţilor cereşti;
   Bucură-te, intrare în cămara cerească;
   Bucură-te, lucrător al poruncilor dumnezeieşti;
   Bucură-te, mărturie bineprimită a credinţei;
   Bucură-te, Sfinte Mucenice Iulian, mult pătimitorule!

Condacul 1
Glasul proorocului străbate veacurile: ,,Trecut-am prin foc şi prin apă şi ne-ai scos la odihnă”; dumnezeieştile cuvinte zugrăvesc icoana pătimirii tale şi ne întăresc în nădejde pe noi, cei ce aducem Ziditorului prin tine jertfa cântării: Aliluia!
şi se face otpustul.

vineri, 5 iunie 2015

Acatistul Sfantului Parintelui nostru Visarion

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc
, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi. 


Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte. 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Condacul 1
Înger în trup, comoară de sfinţenie te-ai arătat lumii, Părintele nostru Visarion, luminându-ne sufletele noastre cu viaţa ta cea dumnezeiască. Pentru aceasta, cu credinţă cinstirea noastră îţi aducem: Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Visarion, de Dumnezeu purtătorule!

Icosul 1
Născut şi crescut după trup în Egipt, din tinereţe l-ai iubit pe Hristos. Lumina darului lui Dumnezeu a răsărit în inima ta, iar tu te-ai păzit cu toată luarea aminte de întinăciunea păcatului, ferindu-te a-ţi păta haina duhovnicească îmbrăcată la Sfântul Botez. Pentru aceasta te lăudăm:
Bucură-te, floare a dragostei cuvioase
Bucură-te, gândire la poruncile lui Dumnezeu
Bucură-te, strajă neadormită a focului dumnezeiesc
Bucură-te, mireasmă a voii dumnezeieşti împlinite
Bucură-te, fierbinte rugătorule
Bucură-te, sfeşnic purtător de lumină dumnezeiască
Bucură-te, conştiinţă mângâietoare a milei şi măreţiei lui Dumnezeu
Bucură-te, ridicare cu duhul mai presus de fire
Bucură-te, covârşire a firii slăbite de păcat
Bucură-te, că ai coborât cerul în inimă
Bucură-te, viaţă închinată lui Hristos
Bucură-te, mlădiţă a Viei cereşti
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Visarion, de Dumnezeu purtătorule!

Condacul 2
Ca o albină te-ai sârguit a cerceta pe Cuvioşii Părinţi ce locuiau în Sfintele Locuri ale Ierusalimului, şi ai cules din Florile pustiei duhovnicesc nectar, pentru sufletul însetat de Hristos. Pe cuviosul Gherasim, căruia un leu îi slujea, te-ai învrednicit astfel a-l vedea în pustia Iordanului. Împreună rugaţi-vă şi acum să ne învrednicim milostivirii dumnezeieşti, ca uniţi cu voi într-un cuget şi o inimă să cântăm Sfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 2
Aşa ai văzut pe mulţi alţi părinţi ce vieţuiau acolo prin diferite locuri şi străluceau în fapte bune şi cu care vorbind, ai câştigat mult folos sufletului tău, Sfinte Părinte Visarion:
Bucură-te, fagure plin de mierea virtuţilor
Bucură-te, că din multe flori te-ai ostenit a o afla
Bucură-te, căutare neobosită a lui Hristos
Bucură-te, împreună călător cu smerita cugetare
Bucură-te, râvnitor al Sfinţilor Părinţi
Bucură-te, arătător de cele cereşti
Bucură-te, descoperitor al înţelepciunii dumnezeieşti
Bucură-te, lucrător al tainelor lui Hristos
Bucură-te, iubitorule al dreptei socoteli
Bucură-te, închinătorule în duh şi adevăr
Bucură-te, că picuri duhovnicească rouă în sufletele celor credincioşi
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Visarion, de Dumnezeu purtătorule!

Condacul 3
 Alergai neobosit spre hotarul Vieţii Celei Veşnice, şi cu curaj înfruntai arşiţa pustiei, Preacuvioase Părinte, pentru a te uni cu ceata Sfinţilor Părinţi, de care alipindu-te pururi cântai: Aliluia!

Icosul 3
Întorcându-te la locul tău, ai dobândit ca părinte duhovnicesc pe Cuviosul Isidor Pelosiotul, de a cărui deasă povăţuire mult folosindu-te, te-ai îndreptat către viaţa cea aspră:
Bucură-te, vistierie nefurată a învăţăturilor Părintelui tău
Bucură-te, sabie a duhului, ascuţită de piatra ascultării
Bucură-te, că ai crescut în tine chipul fiului duhovnicesc
Bucură-te, ostaş nebiruit în războiul nevăzut
Bucură-te, învăpăiere spre cele dumnezeieşti
Bucură-te, pătimitorule de bună voie pentru Hristos
Bucură-te, că ai iubit simplitatea şi nevinovăţia
Bucură-te, pământ bun, care ai înmulţit darurile dumnezeieşti
Bucură-te, jertfă de sine, mistuită de focul ceresc
Bucură-te, lepădare de sine pentru Hristos
Bucură-te, sluga Domnului cea credincioasă şi înţeleaptă
Bucură-te, răbdare şi dragoste care îmbrăţişezi toată lumea
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Visarion, de Dumnezeu purtătorule!

 Condacul 4
 Împărţind săracilor şi mănăstirilor averea rămasă de la părinţi, te-ai făcut monah şi te-ai înstrăinat desăvârşit de cele trecătoare, rămânând în inima ta singur cu Hristos, Căruia neîncetat Îi cântai: Aliluia!

 Icosul 4
 Te-ai sălăşluit în loc pustiu, iubind liniştea cea după Dumnezeu, obosindu-te cu multe osteneli şi omorând patimile trupeşti cu nevoinţele pustniceşti, Preacuvioase Visarion, Părintele nostru. Pentru aceasta, după vrednicie lăudându-te, îţi cântăm:
Bucură-te, îngerească petrecere
Bucură-te, vas plin de mirul întregii înţelepciuni
Bucură-te, bună mireasmă a rugăciunii curate
Bucură-te, că prin postirea peste măsură ai arătat nemăsurată râvnă după duhovniceasca hrană
Bucură-te, mişcare nemişcată spre cele de sus
Bucură-te, pogorâre în adâncul smereniei
Bucură-te, că ai luat pe umeri jugul lui Hristos
Bucură-te, că toate pentru El ai lăsat
Bucură-te, legământ veşnic al iubirii duhovniceşti
Bucură-te, sărac îmbogăţit în Dumnezeu
Bucură-te, sare a pământului
Bucură-te, lumină lumii şi călăuză spre Hristos
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Visarion, de Dumnezeu purtătorule!

 Condacul 5
 Uneori posteai toată săptămâna, iar alteori petreceai fără de hrană şi băutură patruzeci de zile, cu ochii duhului aţintiţi spre Pomul Vieţii, Preacuvioase Visarion, cântând în chip negrăit: Aliluia!

 Icosul 5
 Odată, între mărăcini stând şi având mâinile, ochii şi cugetul îndreptate spre cer, ai petrecut patruzeci de zile şi nopţi în rugăciuni gânditoare de Dumnezeu:
Bucură-te, stâlp neclintit al Bisericii
Bucură-te, rugăciune, scară de la pământ la cer
Bucură-te, contemplare a celor negrăite
Bucură-te, cugetare dreaptă şi neprihănită în Sfânta Treime
Bucură-te, închinare adâncă la hotarul de taină al dumnezeirii
Bucură-te, bucurie a vederii duhovniceşti
Bucură-te, însă şi cutremur înaintea descoperirilor cereşti
Bucură-te, că nu ţi-ai mişcat trupul câtuşi de puţin în acest timp
Bucură-te, că nu ai gustat nimic, nici nu ai gândit către cineva
Bucură-te, că nu ai dormit, nici nu ai slăbit de fireasca neputinţă
Bucură-te, că nu ţi-ai aplecat mintea spre cele pământeşti
Bucură-te, că te-ai pătruns cu totul de dragostea lui Dumnezeu
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Visarion, de Dumnezeu purtătorule!

 Condacul 6
 Dăruind neabătut sângele nevoinţelor tale pentru Hristos, te umpleai de duh, urmând celor netrupeşti puteri. Aşa te-ai învrednicit de mari faceri de minuni, pentru ca să se slăvească şi mai mult prin tine Numele lui Dumnezeu, în inimile celor ce-I cântă: Aliluia!

 Icosul 6
 După cum Moise a prefăcut apele cele amare întru dulceaţă, cu lemnul arătat de Dumnezeu, ca să adape pe Israel cel însetat, tot astfel şi tu, Cuvioase Visarion, ai îndulcit amărăciunea apei de mare cu rugăciunea şi însemnarea Sfintei Cruci, ca să adapi pe ucenicul cel slăbit de sete. Iar apoi, nelăsându-l să ia provizii de apă, i-ai descoperit în chip lămurit desăvârşita credinţă în purtarea de grijă a lui Dumnezeu:
Bucură-te, credinţă ce muţi munţii
Bucură-te, grijă doar de cele cereşti
Bucură-te, dar şi împreună purtare a crucii aproapelui
Bucură-te, făcătorule de minuni, cel mare între Părinţi
Bucură-te, cel asemenea proorocilor de demult
Bucură-te, că urmând lui Hristos, ai primit şi Chipul de Părinte duhovnicesc
Bucură-te, slujire de Dumnezeu şi aproapele
Bucură-te, că ai zugrăvit cu viaţa icoana sfinţeniei
Bucură-te, comoară ascunsă în Hristos
Bucură-te, că din marea vieţii ne scoţi apa dulce şi răcoritoare a milostivirii dumnezeieşti
Bucură-te, pom răsădit la Izvorul Vieţii celei veşnice
Bucură-te, tărie a nădejdii neclintite.
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Visarion, de Dumnezeu purtătorule!

 Condacul 7
 Te-ai asemănat, Preacuvioase Visarion şi lui Iisus al lui Navi, căci precum acela a înfrânt pe Amorei oprind soarele în calea sa, tot aşa ai făcut şi tu. Căci purtai în tine pe Soarele cel înţelegător, Căruia toate i se supun. Pentru aceasta ne minunăm şi slăvim pe Hristos, cântând împreună cu tine: Aliluia!

 Icosul 7
 Mergând cu ucenicul tău Dula la sălaşul unui stareţ, se apropia soarele de apus şi calea era încă depărtată. Deci te-ai rugat, Preacuvioase Visarion, Domnului să poruncească soarelui a sta până veţi ajunge la robul lui Dumnezeu. Şi aşa s-a făcut, căci n-a apus soarele până ce ai sosit, Părinte, la acel stareţ. Pentru aceasta cu minunare cântăm:
Bucură-te, cel binecuvântat de Domnul cu daruri mai presus de fire
Bucură-te, că i-ai ruşinat pe nevăzuţii vrăjmaşi
Bucură-te, smerenie înălţată de Hristos
Bucură-te, lumină neînserată
Bucură-te, fiu iubit al Tatălui Ceresc
Bucură-te, cuvânt cu putere multă
Bucură-te, arătare a tainei iubirii
Bucură-te, inimă făcută altar al închinării
Bucură-te, rugăciune ascultată de Dumnezeu
Bucură-te, mijlocire prin care ne îndreptăm viaţa
Bucură-te, facere de bine nedrămuită
Bucură-te, că Hristos ţi-a dăruit cele cu neputinţă la oameni
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Visarion, de Dumnezeu purtătorule!

 Condacul 8
 Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Săi, care te-a învrednicit ca şi pe Sfântul Prooroc Ilie, a chema în vreme de secetă, cu rugăciunea, ploaie îndestulată din cer pe pământ. Şi nu o dată sau de două ori, ci de mai multe ori, ca să se învedereze plinătatea darului în lucrătorii marii şi desăvârşitei rugăciuni. Pentru aceasta slăvim pe Hristos, cântând: Aliluia!

 Icosul 8
 Încă şi cu proorocul Elisei te-ai asemănat, căci precum acela a trecut apele Iordanului, despărţindu-le cu cojocul lui Ilie, tot aşa ai întărit cu rugăciunea firea apelor. Pentru că Nilul îl străbăteai ca pe uscat şi oriunde ţi se întâmplau pâraie, le treceai cu picioarele goale:
Bucură-te, credinţă dincolo de hotarele vederii trupeşti
Bucură-te, că ai făcut roade vrednice de pocăinţă
Bucură-te, plâns nelipsit după Dumnezeu
Bucură-te, că rugăciunile tale ne pogoară şi nouă roua duhovnicească
Bucură-te, că răcoreşti cu ea sufletele celor necăjiţi
Bucură-te, cel ce ne ajuţi să păşim peste valurile ispitelor
Bucură-te, cel ce calci peste puterea vrăjmaşului
Bucură-te, neîncetată pomenire de Dumnezeu
Bucură-te, stare plină de evlavie înaintea lui Hristos
Bucură-te, străpungere a inimii în faţa morţii şi a Judecăţii
Bucură-te, aflare a smereniei pruncilor
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Visarion, de Dumnezeu purtătorule!

 Condacul 9
 Văzându-ţi smerenia, Părinţii din Schitul unde petreceai oarecând n-au îndrăznit să te roage să scoţi duhul necurat din omul cel îndrăcit, ci cunoscând că numai tu o poţi face, l-au pus chiar în locul unde urma să vii în Biserică. Dar când ai intrat şi l-ai văzut, nu ai vrut să-l tulburi pe acel om. Atunci ei te-au rugat să-l scoli, iar tu, abia atingându-l şi îndemnându-l, ai izgonit în acel ceas pe diavol şi toţi cu bucurie au cântat: Aliluia!

 Icosul 9
 N-ai voit cu nici un chip să fii slăvit de oameni, socotindu-te pe tine păcătos şi nevrednic. Pentru aceasta ai fost încununat cu dumnezeiască slavă, umbrit fiind de Duhul Sfânt:
Bucură-te, alergare pe Calea cea strâmtă
Bucură-te, foc înfricoşător pentru vrăjmaşii nevăzuţi
Bucură-te, foc mângâietor pentru cei credincioşi
Bucură-te, că ne aprinzi râvna după cele dumnezeieşti
Bucură-te, mucenic de bună voie care strici cursele diavoleşti
Bucură-te, că ai omorât pentru Hristos mila de sine
Bucură-te, blândeţe neclătinată
Bucură-te, clădire a temeliei sufletului pe dragostea lui Hristos
Bucură-te, floare aleasă în grădinile Raiului
Bucură-te, trezvie a inimii luminate de ochiul conştiinţei
Bucură-te, braţe părinteşti iubitoare
Bucură-te, că nu treci cu vederea rugăciunile noastre ale păcătoşilor
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Visarion, de Dumnezeu purtătorule!

 Condacul 10
 Înţelegând din viaţa ta, Cuvioase, că în inimile celor blânzi şi smeriţi se odihneşte Domnul, ne cucerim de bunătatea Lui nemăsurată şi ne închinăm Chipului Său mântuitor, cântând împreună cu tine: Aliluia!

 Icosul 10
 Odată, un frate din schit a căzut într-o greşeală, iar preotul îi poruncea să iasă din biserică, ca un de tot nevrednic. Deci, Cuvioase Visarion, sculându-te, ai ieşit şi tu împreună cu acela zicând: „şi eu sunt păcătos ca acesta!”:
Bucură-te, ciorchine al smeritei cugetări
Bucură-te, stare neclătinată a minţii
Bucură-te, tron al simplităţii
Bucură-te, cuget neiscoditor
Bucură-te, plâns curăţit de orice pată
Bucură-te, candelă a dreptei socoteli
Bucură-te, neprihănită prihănire de sine
Bucură-te, untdelemn al milostivirii
Bucură-te, ridicare a celor căzuţi
Bucură-te, sprijin în neputinţele noastre
Bucură-te, lumină nejefuită a rugăciunii
Bucură-te, lucrător pentru mântuirea lumii
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Visarion, de Dumnezeu purtătorule!

 Condacul 11
 Patruzeci de ani nu te-ai culcat pe coaste ca să te odihneşti, ci şezând, primeai numai puţin somn. Iar pe ucenici îi sfătuiai să fie treji, spre paza de cursele vrăjmaşului şi spre asemănarea cu Heruvimii şi Serafimii, care neîncetat cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

 Icosul 11
 Tot meşteşugul duhovnicesc cel tămăduitor îl arătai cu fapta şi cu cuvântul ucenicilor, ca să se păzească şi să se smerească pururi în faţa lui Dumnezeu, fugind de nelucrare şi de părerea de sine ca de nişte furi cumpliţi şi pricinuitori ai căderii:
Bucură-te, fugă de păcate şi casă a nepătimirii
Bucură-te, inimă nerobită
Bucură-te, dragoste desăvârşită
Bucură-te, neagonisitorule de cele pământeşti
Bucură-te, pasăre rătăcitoare, umbrită de harul dumnezeiesc
Bucură-te, cel flămând şi însetat şi gol, că în Domnul ţi-ai pus nădejdea
Bucură-te, râvnitor al Fericirilor lui Hristos
Bucură-te, fericită întristare şi înstrăinare de mândrie
Bucură-te, singurătate împodobită de frumuseţea rugăciunii curate
Bucură-te, diamant al răbdării pustniceşti
Bucură-te, împreună-liturghisitor cu îngerii
Bucură-te, păzitor al tainelor dumnezeieşti
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Visarion, de Dumnezeu purtătorule!

 Condacul 12
 Ajungând la adânci bătrâneţi, te-ai mutat la viaţa cea neîmbătrânită şi ai trecut de la plângere la bucuria cea veşnică, cu darul Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia Îi cânţi împreună cu Cetele Sfinţilor: Aliluia!

 Icosul 12
 De săgeata iubirii pătrunzându-te cu totul, te-ai înălţat la cele cereşti ca un fiu al Împărăţiei şi aşa chip de icoană te-ai făcut, prin care şi noi primim ajutor şi luminare de sus:
Bucură-te, că ai ajuns la măsura vârstei plinătăţii lui Hristos
Bucură-te, că ai intrat în slava cea neapropiată
Bucură-te, fulger de har ce arzi duhurile cele viclene
Bucură-te, stea mult luminoasă a Bisericii
Bucură-te, luminare a celor întunecaţi de patimi
Bucură-te, rază de nădejde a deznădăjduiţilor
Bucură-te, înger pământesc şi om ceresc
Bucură-te, sol al Treimii
Bucură-te, bucurie a Maicii Domnului
Bucură-te, neadormit mijlocitor al credincioşilor
Bucură-te, izbăvitorule de toată boala şi întunecimea
Bucură-te, cale a Vieţii deschisă spre Cer
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Visarion, de Dumnezeu purtătorule!

 Condacul 13
 O, Sfinte Preacuvioase Visarion, primeşte smerita noastră rugăciune şi fii nouă mijlocitor înaintea Scaunului Sfintei Treimi. Alungă cu văpaia rugăciunilor tale pe tot potrivnicul şi luminează-ne calea spre Hristos, ca izbăvindu-ne de toată povara neiubirii să nu ne aflăm osândiţi la Judecată, ci să ne învrednicim a cânta în vecii nesfârşiţi: Aliluia!   (de 3 ori)
Apoi se repetă                             

Icosul 1
 Născut şi crescut după trup în Egipt, din tinereţe l-ai iubit pe Hristos. Lumina darului lui Dumnezeu a răsărit în inima ta, iar tu te-ai păzit cu toată luarea aminte de întinăciunea păcatului, ferindu-te a-ţi păta haina duhovnicească îmbrăcată la Sfântul Botez. Pentru aceasta te lăudăm:
Bucură-te, floare a dragostei cuvioase
Bucură-te, gândire la poruncile lui Dumnezeu
Bucură-te, strajă neadormită a focului dumnezeiesc
Bucură-te, mireasmă a voii dumnezeieşti împlinite
Bucură-te, fierbinte rugătorule
Bucură-te, sfeşnic purtător de lumină dumnezeiască
Bucură-te, conştiinţă mângâietoare a milei şi măreţiei lui Dumnezeu
Bucură-te, ridicare cu duhul mai presus de fire
Bucură-te, covârşire a firii slăbite de păcat
Bucură-te, că ai coborât cerul în inimă
Bucură-te, viaţă închinată lui Hristos
Bucură-te, mlădiţă a Viei cereşti
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Visarion, de Dumnezeu purtătorule!

 Condacul 1
 
 Înger în trup, comoară de sfinţenie te-ai arătat lumii, Părintele nostru Visarion, luminându-ne sufletele noastre cu viaţa ta cea dumnezeiască. Pentru aceasta, cu credinţă cinstirea noastră îţi aducem: Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Visarion, de Dumnezeu purtătorule!