duminică, 22 mai 2016

Canon de rugaciune catre Sfantul Ierarh Mihail Marturisitorul, Episcopul Sinadei


Troparul Sfântului Ierarh Mihail Mărturisitorul, glasul al 4-lea:


Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Mihail, roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 2-lea.
Irmosul:

Întru adânc a aşternut de demult toată oastea lui Faraon puterea cea preaînarmată, iar întrupându-Se Cuvântul, a pierdut păcatul cel prearău, Domnul cel prealăudat, căci cu slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind părinte cu lumină negrăită prin sihăstrie, te-ai făcut arhiereu lui Dumnezeu, dumnezeiescule Mihaile, povăţuind preoţia cea împărătească şi păstorind Biserica lui Hristos, preafericite.

Stih: Sfinte Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Grăind ritoriceşte cu gură luminată, tuturor cu dreaptă credinţă ai descoperit dogmele cele insuflate de Dumnezeu, înfruntând hula ereziilor şi foarte bine părtinind credinţei celei bune, preafericite Mihaile.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Făcându-te locaş dumnezeieştilor daruri, preafericite, tuturor credincioşilor arătat pe acestea le-ai împărtăşit, viaţă următoare după Dumnezeu câştigându-ţi şi fiind îmbrăcat cu dreptatea ca şi cu o haină, de Dumnezeu insuflate Mihaile.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Din pântecele tău, Preacurată Fecioară, strălucindu-ne nouă Soare, ne-a luminat cu dumnezeieşti fulgere, izgonind toată tulburarea demonilor cea întunecoasă, Domnul cel Prealăudat, căci cu slavă S-a preaslăvit

Cântarea a 3-a. Irmos: Pe piatra credinţei...

Stih: Sfinte Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ales-ai mai de cinste cele netrecătoare şi în veac statornice, decât cele trecătoare, grăitorule de Dumnezeu; căci în multe feluri ai fost împodobit, strigând: Nu este sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este drept afară de Tine, Doamne.

Stih: Sfinte Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Darul cel dumnezeiesc s-a revărsat pe buzele tale; lărgit-ai gura ta şi ai primit darurile înţelepciunii şi strigai: Nu este sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este drept afară, de Tine, Doamne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Supus-ai patimile prin înfrânare, luminatu-ţi-ai cugetul cu privirea, făcutu-te-ai lucrător bunătăţii, cântând: Nu este sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este drept afară de Tine, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cei ce suntem cugetători de Dumnezeu, să lăudăm pe Măria cea Preacurată, Născătoarea de Dumnezeu, ca pe una ce s-a arătat pricină mântuirii, căreia strigăm: Nu este altă nădejde şi întărire credincioşilor, afară de tine Prealăudată, de Dumnezeu mărită.

Irmosul:

Pe piatra credinţei întărindu-mă, lărgit-ai gura mea asupra vrăjmaşilor mei, că s-a veselit duhul meu a cânta: Nu este sfânt ca Dumnezeul nostru, şi nu este drept afară de Tine, Doamne.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Venit-ai din Fecioară nu sol, nici înger, ci Tu Însuţi Domnul Te-ai întrupat şi m-ai mântuit pe mine tot omul. Pentru aceasta strig Ţie: Slavă puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorind de cuvintele slavei, ai părăsit buna plăcere a trupului, sfinţite învăţătorule şi toată viaţa ta o ai pus jertfă lui Hristos bine mirositoare, preafericite.

Stih: Sfinte Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce s-au abătut din calea nepătimirii, acum s-au arătat străini, căzând în negura eresurilor; pe care i-ai defăimat preafericite, cinstind icoana lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Limba ta s-a arătat condei Duhului, Mihaile preamărite, cugetând a scrie rânduiala întrupării Cuvântului Atotţiitorului, pururea pomenite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Îndreptează-mi viaţa, Născătoare de Dumnezeu, ocârmuind-o cu porunca cea dumnezeiască a Cuvântului Celui întrupat din tine şi mă povăţuieşte către lumină, Fecioară Maică, Marie Mireasă a lui Dumnezeu.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Luminarea celor ce zac întru întuneric, mântuirea celor deznădăjduiţi, Hristoase Mântuitorul meu, către Tine mânec Împăratul păcii, luminează-mă cu strălucirea Ta, că alt Dumnezeu afară de Tine nu ştiu.

Stih: Sfinte Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din braţe te-ai închinat Cuvântului, descoperitorule de cele dumnezeieşti, arătându-te prinos cu bună frumuseţe, strălucind întru socotinţe de fapte bune şi culegând roadă înţelepciunii, căci arătat te-ai făcut păstor vrednic de primire.

Stih: Sfinte Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvântul lui Dumnezeu locuind din destul întru tine, cugetătorule de Dumnezeu, a izvorât râuri de învăţături, întru care desfătându-ne ne veselim, arătat mijlocitor avându-te pe tine, care ne faci nouă milostiv pe Domnul, fericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cel ce a împodobit toate cu puterea Sa cea dumnezeiască, cunoscând mai înainte curăţia ta, te-a împodobit pe tine, grăitorule de cele dumnezeieşti, cu mirul preoţiei celei prea tainice; căci te-ai arătat preot lui Dumnezeu mare glăsuitor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preasfântul Cuvânt care a strălucit din Tatăl, primind a Se face la toate întocmai cu noi, S-a sălăşluit întru tine Maica lui Dumnezeu şi din tine Preacurată, S-a născut Om împreună şi Dumnezeu Atotputernic.

Cântarea a 6-a. Irmos: Întru adâncul greşelilor...

Stih: Sfinte Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îmbrăcându-te în haina mântuirii şi a dumnezeieştii veselii, ai primit de la Dumnezeu cununa vrednică a mărturisirii, prealăudate.

Stih: Sfinte Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Suferind izgonirile cele amare, ai ajuns, înţelepte, la lăţimea foarte desfătată a Raiului, dănţuind împreună cu mucenicii, cugetătorule de Dumnezeu preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Făcându-te ucenic lui Hristos Dumnezeu, ai râvnit patimilor Lui, fericite, vitejeşte dându-te primejdiilor pentru Biserica Lui, de Dumnezeu insuflate.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu cuget înţelegător se învăţau toţi proorocii naşterea ta cea negrăită, Preacurată, duhovniceşte însemnând, şi spunând tuturor mai înainte cele ce vor să fie.

Irmosul:

Întru adâncul greşelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat; Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi...

Ca un soare mare răsărind, ai luminat pe toţi cu lumina faptelor tale celor bune şi cu strălucirile minunilor, purtătorule de minuni, cel ce eşti numit cu nume îngeresc.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu, a tiranului celui călcător de lege, înaltă văpaie a ridicat. Iar Hristos a tins cinstitorilor de Dumnezeu tineri rouă Duhului, Cel ce bine este cuvântat şi preaslăvit.

Stih: Sfinte Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiara cea cu nume rău nu a suferit graiul cel dumnezeiesc al limbii tale, Mihaile preasfintite, ci te-a osândit la izgoniri depărtate, dar văzând tăria ta se ruşina, propovăduitorule de cele sfinţite.

Stih: Sfinte Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adunarea ortodocşilor cea sfinţită a lui Hristos, se îndreptează cu învăţăturile tale preaînţelepte, căci te-ai făcut organ răsunător al Duhului, strigând măririle Atotţiitorului, făcătorule de minuni, Sfinte Mihaile.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înţelepţeşte ai defăimat necredinţa cea hulitoare, a următorilor lui Manent celor cu nume rău, arătat cinstind icoana cea preacurată a lui Hristos şi a Maicii lui Dumnezeu şi ale Sfinţilor, Părinte Mihaile, cuvioase.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Făcutu-te-ai, preacurată Fecioară, locaş frumos întrupării Cuvântului lui Dumnezeu, căci pentru multa milostivire m-a luat din tine pe mine tot omul, Cel ce este binecuvântat şi preaslăvit.

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Dumnezeu, Care S-a...

Stih: Sfinte Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stând înaintea judecăţii, propovăduitorule de Dumnezeu Mihaile, nu te-ai spăimântat de îngrozirile celor fără de lege, ci cu mare glas strigai: Cinstesc icoana cea preacurată a Mântuitorului Hristos şi pe cele ale Sfinţilor.

Stih: Sfinte Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Părinte descoperitorule de cele sfinte, ştiind că cinstea icoanei trece la chipul cel dintâi, urmând Scripturilor celor de Dumnezeu insuflate, ai învăţat pe toţi cei din Sinada să cinstească icoana lui Hristos şi pe cele ale Sfinţilor.
Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Cu cuget tare şi vârtos împreunându-te, înţelepte, cu luptătorii de Dumnezeu, biruitor te-ai arătat, arătând cu fapta şi cu cuvântul, precum a fost cu cuviinţă, a cinsti preacurată icoana Mântuitorului Hristos şi pe cele ale tuturor sfinţilor.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Râu de tămăduiri izvorăşti nouă creştinilor, din care luând har din destul, lăudăm naşterea ta cea preacurată şi o preaînălţăm întru toţi vecii.
Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm
Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Dumnezeu, Care S-a pogorât în cuptorul cel cu foc la tinerii evreieşti şi văpaia întru răcoreală o a prefăcut, ca pe Domnul lăudaţi-L lucrurile şi Îl preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a.

Irmos: Fiul Părintelui...

Stih: Sfinte Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te acum cu lumina cea nemărginită, ca unul ce stai înaintea luminii celei mari, te-ai învrednicit a dobândi arătat sfârşitul cel dorit de tine; către care sârguindu-te, ai alergat vieţuind cu dreaptă credinţă, preafericite.
Stih: Sfinte Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învrednicitu-te-ai, părinte, a vedea lumina cea mai presus de cuget, ale cărei arătări ai fost câştigat pe pământ; ci roagă-te lui Hristos, mijlocind ca să se mântuiască ucenicii tăi cei ce te cinstesc acum şi te măresc, vrednicule de minune.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întărindu-te cu dumnezeiescul har, înţelepţeşte ai stins prin strălucirile înţelepciunii tale, semeţiile vrăjmaşilor lui Dumnezeu, ca unul ce ai avut întru tine izvorul strălucirilor celor de acolo, preasfinţite Mihaile, dumnezeiescule propovăduitor al lui Hristos.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Primind ca lâna în pântece ploaia cea cerească, Preacurată, ne-ai născut  nouă pe Cel ce dă nemurire celor ce cu dreaptă credinţă Îl laudă pe El şi te veselesc pe tine, Născătoare de Dumnezeu.

Irmosul:

Fiul Părintelui celui fără de început, Dumnezeu şi Domnul, întrupându-Se din Fecioară S-a arătat nouă, ca să lumineze cele întunecate şi să adune cele risipite. Pentru aceasta pe Născătoarea de Dumnezeu cea prealăudată o mărim.

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău...

Sfinţitu-te-ai pe tine prin viaţă desăvârşit şi te-ai arătat preot Dumnezeului Celui Preaînalt, de care întărindu-te, ai astupat gurile cele eretice, care se deschideau împotriva icoanei lui Hristos şi fiind izgonit, ai săvârşit călătoria, Sfinte Părinte Mihaile.

marți, 10 mai 2016

Canon de rugaciune catre Sfantul Sfintit Mucenic Mochie

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Mochie, glasul al 4-lea:
Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.
Irmos: Deschide-voi gura mea...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Păzeşte Stăpâne cetatea Ta, pe care o ai întărit cu turnuri, şi o ocroteşte de vrăjmaşii de alt neam, şi de războaie dintre neamul ce este în ea, de sabie şi nemişcată de cutremur; şi o fereşte de moarte şi de foc şi de foamete.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndreptează-mi, fericite, slăbiciunea cugetului meu, către lăţimea laudelor tale, şi trimite lumină inimii mele, ca să laud pomenirea ta cea purtătoare de lumină şi mărită, mucenice prealăudate.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu fierul şuviţându-te şi de foc topindu-ţi-se grăsimea, te-ai făcut mai lămurit decât aurul, şi pecete patimilor lui Hristos, şi credinţei ajutor, de Dumnezeu fericite Mochie.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe o stea mult luminoasă te cunoaşte pe tine Biserica, ca pe unul ce cu lumina patimilor tale luminezi temeiul ei, fericite Mochie preaînţelepte, podoaba mucenicilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu sângiurile tale ai înecat necredinţa, şi cu nevoinţele tale cele de luptă ai rănit pe vrăjmaşul, şi arzându-te de foc, ai ars toată deşertăciunea necredincioşilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pricină de bucurie te-ai arătat nouă preacurată, ca una ce ai primit toată plinirea Dumnezeirii; pentru aceea toţi dintr-un glas strigăm ţie împreună cu îngerul: Bucură-te ceea ce eşti de Dumnezeu dăruită.

Cântarea a 3-a.
Irmos: Nu întru înţelepciune...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cetatea Ta Stăpâne, împărăteasa cetăţilor lăudându-se întru Tine, Ţie împăratului şi Dumnezeului Ţi-a închinat ziua ei cea mântuitoare.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu puterea Crucii întărindu-ţi slăbiciunea ta, Mochie, fără îndoială ai mers către chinuri şi către lupte. Pentru aceea ai surpat pe şarpele cel cu laudă mare.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin moartea cea vremelnică ai câştigat laudă nemuritoare; prin durerile trupului ai aflat desfătarea cea veşnică, precum ai poftit, mucenice nebiruite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Prin dragostea cea desăvârşită de la stricăciune către nestricăciune te-ai mutat, şi ai încăput bucurându-te, făcându-te părtaş îngerilor Mochie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Înţelepciunea lui Dumnezeu aflându-te pe tine locaş preacurat, S-a întrupat din preacurate sângiurile tale, şi după naştere te-a arătat nestricată.

Irmosul:

Nu întru înţelepciune şi în putere şi în bogăţie ne lăudăm, ci întru Tine, înţelepciunea Tatălui cea ipostatică Hristoase. Că nu este sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni.

Cântarea a 4-a.
Irmos: Cel ce sade în slava...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-se cu sceptrul împărăţiei cetatea Ta, la Tine şi-a pus acum toată nădejdea Mântuitorule. Pe care păzeşte o Împărate a toate, şi o scapă din nevoi şi de la vrăjmaşii cei răi.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strujindu-ţi-se trupul peste tot te-ai dezbrăcat de hainele cele de piele ale omorârii celei de de mult, şi te-ai îmbrăcat cu podoaba nestricăciunii, şi te desfătezi, de lemnul vieţii veselindu-te.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adâncimea necredinţei nici cum nu te-a înecat, căci Ziditorul cu mâna Lui cea tare te-a mântuit pe tine. Râurile chinurilor nu au mişcat turnul sufletului tău cel nestrămutat, înţelepte Mochie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Împodobindu-te cu vederea cea bună a virtuţilor, preamărite, te-ai luminat cu durerile pătimirii celei făcătoare de virtuţi, şi răbdând zdrobiri şi răni, te-ai asemănat îngerilor ca un fără de trup.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel ce a zidit toate cu voirea Lui şi-a zidit Lui-şi trup din sângiurile tale, şi unul în două firi Se naşte, Maică Fecioară, mântuindu-ne pe noi cu bunătatea Sa.

Cântarea a 5-a. Irmos: Tu, Doamne, lumina mea...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cetatea Ta avându-Te pe Tine, Hristoase, scăpare tare, la Tine se pleacă, şi întărindu-se cu credinţa Ta, se împuterniceşte pururea.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sângiurile tale s-a sfinţit pământul, fericite, cu rănile tale s-a rănit mulţimea demonilor, cugetătorule de Dumnezeu, vrednicule de laudă.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cinstita Biserică avându-te pe tine mărgăritar luminos şi cinstit, în stema sa se înfrumuseţează, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mucenicul tău câştigându-te pe tine puterea cea ţiitoare asupra vrăjmaşului celui nevăzut, puterea acestuia cea fără tărie o a surpat Hristos.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Lumina cea mai presus de ani, pe strălucirea Tatălui ne-ai născut nouă mai presus de cuvânt, făcându-Se om, din bogăţia bunătăţii, preacurată Fecioară.

Cântarea a 6-a.
Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cetatea, împărăteasa cetăţilor, astăzi ţi-a închinat Ţie, Mântuitorule, toată întărirea ei, pe care să o păzeşti nevătămată de tot felul de răutate.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dragoste şi cu nădejde şi cu credinţă, Cel mare, Care dă răsplata, a întrarmat pe ostaşul cel tare al dreptei credinţe; pentru aceasta a surpat tăria înşelăciunii.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Despărţitu-ţi-ai cugetul de dragostea cea către trup, şi cu voire necurmată uitându-te la frumuseţea Mirelui, întru nimica ai socotit chinurile, prealăudate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Adâncul muceniciei neudat ai trecut şi către limanurile cele bune şi cele de sus cu toată avuţia ai ajuns, primind cununa biruinţei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce ai născut pe Hristos, Cel ce este adâncimea milostivirii, scoate-mă din adâncimea păcatelor, ca una ce singură eşti milostivă. Şi mă mântuieşte de vătămarea cugetelor celor potrivnice.

Irmosul:

Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă, Doamne, Biserica strigă către Tine, de sângele demonilor curăţindu-se, cu sângele cel curs prin milostivire din coasta Ta.

CONDAC, glasul al 2-lea.
Podobie: Pe întărirea dreptei credinţe...

Întrarmându-te cu pavăza dreptei credinţe, taberele necredincioşilor le-ai sfărâmat, sfinţite mucenice, şi cunună de la Domnul ai primit, Mochie; pentru aceasta şi cu îngerii bucurându-te, izbăveşte de primejdii pe cei ce te laudă pe tine, rugându-te neîncetat pentru noi toţi.

Cântarea a 7-a. Irmos: Cel ce a izbăvit în foc...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Această cetate a Ta, Hristoase, pe care o ai întărit cu turnuri, păzeşte-o de foamete şi de moarte şi de toate războaiele şi de necazuri, ca să strige Ţie cu mulţumită: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aruncându-te în cuptor, ai aflat răcoritor pe Cuvântul, Cel ce a izbăvit pe cei trei tineri în chip îngeresc, strigând, preafericite Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împotriva săbiilor şi focului şi a uneltelor celor fierestruitoare, ai stat bărbăteşte mucenice, întărindu-te cu putere dumnezeiască, şi cu veselie strigând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu râurile sângiurilor tale ai stins văpaia înşelăciunii, iar cu focul răbdării ai ars uscăciunile cele aprinse ale idolilor, cântând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine pururea Fecioară izvorul cel nemuritor, ca pe una ce ai născut nouă apa cea de iertare, pe Iisus Hristos, te lăudăm strigând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe tinerii cei binecredincioşi...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cetatea cea care stăpâneşte acum toate cetăţile, ţi-a închinat întărirea ei puterii Tale, Stăpâne, pe care o şi păzeşte nevătămată pururea de nădejdile tuturor neamurilor, căci strigă Ţie cu credinţă, îndurătorule, şi Te binecuvintează pe Tine Hristoase în veci.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Roşind porfira din sângiurile Tale, şi îmbrăcându-te cu ea, în loc de sceptru purtând arma cea nebiruită, Mochie, împărăteşti împreună cu Împăratul a toată lumea, strigând: Pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca soarele astăzi a răsărit în lume pomenirea chinuirii tale, luminând pe toţi, bolile izgonind şi ferindu-ne de răutatea demonilor, întru care cu bucurie te lăudăm, Mochie mărite, lăudând pe Hristos în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul
Duh, Domnul.

Cu sângele pătimirii tale alcătuindu-ţi căruţa, de Dumnezeu înţelepţite, te-ai ridicat către cele cereşti, şi ai ajuns către cetele puterilor celor înţelegătoare, şi către cetele răbdătorilor; cu care împreună stând înaintea Treimii, roagă-te pururea pentru cei ce te laudă pe tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Întru tine s-au văzut cărările împăratului puterilor celui mare, uşă cerească, Fecioară neispitită de nuntă, ceea ce ai ridicat de pe pământ frământătura oamenilor. Pentru aceea pe tine Fecioară te lăudăm, şi te preaînălţăm în veci.

Irmosul:
Să lăudăm, bine să cuvântam şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L întru toţi vecii.

Pe tinerii cei binecredincioşi în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit; atunci fiind închipuită, iar acum lucrată; pe toată lumea ridică să-ţi cânte ţie: Pe Domnul lucrurile lăudaţi-L şi-L preaînăltati întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a.
Irmos: Eva prin boala...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Păzeşte cetatea Ta, Mântuitorule, izbăvind-o de toate întâmplările, dând poporului biruinţe, supunând trufia vrăjmaşilor, prin rugăciunile celei ce Te-a născut pe Tine mai presus de fire şi ale sfinţilor Tăi, mult-Milostive.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te fericit şi plin de lumină, şi cinstindu-te cu patima, ai încăput înlăuntrul cămării celei de Mire, veselindu-te împreună cu fecioarele cele înţelepte, şi priveşti frumuseţea cea neasemănată, ale cărei arătări le-ai avut mai dinainte.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pătimind mai înainte într-alte cetăţi ai ajuns la cetatea Bizanţ, mucenice pururea pomenite, întru care ai primit sfârşitul nevoinţelor tale şi cununa biruinţei, ca un pătimitor nebiruit; pe care păzeşte-o prin rugăciunile tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Aflat-ai împărăţia cea nemişcată ca o răsplătire după adevăr a durerilor tale, şi întărindu-te cu dorirea te-ai apropiat către pomul vieţii, preafericite, făcându-te părtaş lui Dumnezeu, mucenice, vrednicule de minuni Mochie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Urmând cuvintelor tale totdeauna te slăvim pe tine, o, Fecioară, căci pe Cuvântul, Care a strălucit din Tatăl mai înainte de veci, L-ai născut nouă în chip de negrăit, precum a binevoit; pe Care după vrednicie îl slăvim.

Irmosul:

Eva, prin boala neascultării, blestem înlăuntru a adus, iar tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin Odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântarea ai înflorit. Pentru aceasta toţi te slăvim.

SEDELNA, glasul al 4-lea.
Podobie: Degrab ne-întâmpină...

Stea ai răsărit de la apusuri pătimitorule, şi ai luminat toată lumea cu lucirea dumnezeieştilor tale chinuri, şi ajungând legat la împărăteasa cetăţilor, te-ai dezlegat prin sabie, fericite, şi te-ai suit către cetatea cea de sus, ca să fii cu Hristos, mărite Mochie.